Наші публікації

Наші публікації

Науково-аналітична робота є одним із напрямків діяльності юридичної консалтингової компанії «Салекс». Ми беремо участь в законотворчій роботі, експертній та науковій діяльності. Для отримання повних текстів нижчеподаних матеріалів пишіть на наш корпоративний емейл Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2015 рік

97. Слободян О.А. Юридичні перешкоди в реалізації цивільно-правової відповідальності фінансових компаній // Юридичні перешкоди в реалізації и захисту прав і законних інтересів: зб. наук. пр. / укл. : В.Ю. Панченко, А.А. Петров. – Красноярськ : Центр інформації, 2015. С. 218-223.

96. Слободян О.А. Як виграти тендер в Україні: поради підприємцям // Мінфін

95. Слободян О.А. Антикорупційні умови договороів як договірне "ноу-хау" // Лігакомп

94. Слободян О.А. Антикорупційна програма юридичної особи: як розробити та затвердити // Кореспондент.

93. О. Слободян. Фінансовий омбудсмен: в пошуках правової моделі // Часопис з юридичних наук. 2015. – №1.

92. Слободян А.А. Юридические препятствия и ограничения правовой модели паевого инвестиционного фонда по законодательству Украины // Юридические препятствия в реализации прав и законных интересов: проблемы теории и практики / под ред. канд. юрид. наук В.Ю. Панченко, канд. юрид. наук А.А. Петрова. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 539 – 580.

2014 рік

91. Слободян О.А. Довідка про корупцію // Кореспондент.

90. Слободян О.А. Деякі питання рецепції зарубіжного права у сфері спільного інвестування // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 202-204.

89. Слободян О.А. Окремі аспекти відповідальності в сфері спільного інвестування // ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання та проблеми юридичної науки". Кіровоград, 18-19 квітня 2014 року.

88. Слободян Олександр. Міжгалузевий характер правового регулювання спільного інвестування // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 року / [За ред. проф. В.С. Венедіктова, проф. А.М. Куліша]. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 75 – 79.

87. Слободян А.А. Гражданско-правовая ответственность в современную эпоху // Гражданское право. – М.: Юрист, 2014, № 2. – С. 6 – 8.

86. Олександр Слободян. Рецензія на монографію С.О. Слободянюка "Правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – №1. – С. 136 – 137.

85. Олександр Слободян. Законодавчі новації спільного інвестування у 2014 році // Юридична газета від 04 березня 2014 року.

84. О.А. Слободян. Цивільно-правова характеристика відносин з управління майном у сфері спільного інвестування // Правничий часопис Донецького університету. – 2013. – №2(30). – С. 116 – 122.

83. Олександр Слободян. Пайовий венчурний інвестиційний фонд як інструмент захисту активів від протиправних рішень податкових органів: Сукупна вартість активу- 80 млн.грн ($ 10 млн.) / О. Слободян // Юридичний журнал. – 2013 . – № 9/10 . – С. 151-153 .

82. Олександр Слободян. Новації Закону "ПРо інститути спільного інвестування" на "мертвому" фондовому ринку або чи допоможе небіжчику кадило // UBR.

 

2013 рік 

81. Слободян О.А.  Захист прав споживачів фінансових послуг в Україні: модернізація правової парадигми // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред В.І. Короля, Ю.В. Білоусова;  НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України. – К.- Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 164 – 172.

80. Слободян О.А. Концептуальні правові засади створення єдиної саморегулівної організації на ринку цінних паперів // Непідприємницькі організації у механізмі реалізації права громадян на об’єднання (асоціації) (науково-практичний круглий стіл, м. Київ, 20 грудня 2013 року, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

79. Слободян О.А. Впровадження фінансового омбудсмена на ринку фінансових послуг України // Актуальні питання юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 11 грудня 2013 року). – Кіровоград : КІДМУ КПУ, 2013. – С. 153 – 156.

78. Олександр Слободян. Коментар до Закону України "Про інститути спільного інвестування".

77. Слободян А.А. Правовой синтез международного опыта и национальных правовых традиций при внедрении новых моделей инвестиционных фондов // 20 лет Конституции России: актуальные проблемы развития правового государства : сб. науч. тр. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. С. 216 – 222.

76. Слободян А.А. Некоторые проблемы модели венчурных инвестиционных фондов Украины // «Проблемы инновационного развития Российской Федерации»: Материалы III ежегодной международной научно-практической конференции, 4-6 декабря 2013 г., Санкт-Петербург. – СПб.: Изд-во «СЩ» - 2014. – С. 115 – 118.

75. Слободян А.А. О доверительности управления паевым инвестиционным фондом // Научные труды РАЮН. Вып. 14: в 2 т. Т. 2. Москва, 2014, С. 187 – 189.

74. Слободян Олександр. Правові засади захисту прав споживачів фінансових послуг // Юридична Україна. – 2013. – №11. – С. 43 – 48. 

73. Слободян А.А. Модернизация правовой модели паевого инвестиционного фонда: от частного к публично-правому подходу //«Глобализация и публичное право». I Международная научно-практическая конференция. Российская Федерация, г. Москва, 26 ноября 2013 года.

72. Александр Слободян. Аграрные венчурные инвестиционные фонды в Украине // Депозитариум №9/10 (127-128). – Москва. – 2013.

71. Слободян А.А. Гражданско-правовые проблемы смены управляющей компании паевого инвестиционного фонда // "Актуальные проблемы экономики, права и образования: история и современность". Международная научно-практическая конференция, Россия, г. Каменск-Уральский, 6 ноября 2013 года.

70. Слободян О.А. Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи квазівенчурний інститут? // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – №3 (15). – С. 134 – 144. 

69. Олександр Слободян. Фонд гарантування інвестицій як прояв інвестиційної імпотенції влади // UBR.

68. Слободян А.А. К вопросу механизма хозяйственно-правового регулирования рынка ценных бумаг // «Современные хозяйственные отношения: вызовы глобализации Международная научная конференция. (Россия, Челябинск, 16-17 октября 2013 года). 

67. Cлободян О.А. Гармонізація законодавства у сфері спільного інвестування до законодавства Європейського Союзу // Цивільне законодавство України в контексті розвитку Європейського приватного права : монографія / Р.О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов, Н.Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова. – К. : Ред. журн. «Право України», 2013. – С. 155-169. – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 2).

66. Cлободян Александр. Правовое регулирование инвестиционных фондов в Молдове и Украине // Молдавский журнал международного права и международных отношений. – Кишинёв. – 2013. – №2. – С. 97 – 112.

65. Слободян А.А. Гражданско-правовые проблемы теории ответственности на финансовом рынке // Защита частных прав: проблемы теории и практики: материалы 2-й ежегод. междунар. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 20–21 июня 2013 г.) /под ред. Н.П. Асланян, Ю.В. Виниченко. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – С. 127 – 133. 

64. Cлободян А.А. Проблемы и перспективы правового регулирования инвестиционных фондов в Украине // Право.by. – Минск.  – 2013. – №4. 

63. Слободян А.А. Венчурные инвестиционные фонды как механизм управления активами // InVenture: Инвестиционный портал Украины. 

62. Слободян А.А. Гражданско-правовая ответственность на финансовом рынке: вызовы современности // Цивилист. – Москва. – 2013. – №3. – C. 79 – 84.

61. Слободян О.А. Правова модель фінансового консультування // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – №2 (14). – С. 139 – 148.

60. Слободян О.А. Цивільно-правове регулювання управління пайовим інвестиційним фондом: Дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» /О.А. Слободян. – Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, Київ, 2013. – 213 с.

59. Слободян О.А. Цивільно-правове регулювання управління пайовим інвестиційним фондом: автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О.А. Слободян. – Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, Київ, 2013. – 22 с.

58. Інтерв'ю з Олександром Слободяном у рубриці «5 хвилин» // Юридична газета. 2013. – № 21. – с. 24.

57. Олександр Слободян. Інвестиційний фонд як джерело фінансування: позитивні та негативні моменти // Юридична газета. 2013. – № 13. – с. 12 –13.

56. Олександр Слободян. Коментар до статті «Юридичний бізнес» // Юридична газета. 2013. – №11. – с. 27.

55. Олександр Слободян. Как выбрать юридическую фирму: это надо знать// UBR.

54. Слободян О.А. Рецензія на монографію В.І. Полюховича «Державне регулювання фондового ринку україни: господарсько-правовий механізм» // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – №1. – С. 160 – 162.

53. Олександр Слободян. Штатний юрист чи юридичний аутсорсинг? // UBR.

52. Олександр Слободян. Податкові пільги як фактор розвитку венчурних інвестиційних фондів // Юридична газета. 2013. – №6. – с. 33 – 34.

2012 рік

51. Олександр Слободян. Правова складова інвестицій // Правосуддя України. №42-43 від 22 жовтня 2012 року. – с. 15 – 17.

50. Олександр Слободян. В які новобудови Київської області не варто інвестувати: документи Інспекції Держархбудконтролю та прокуратури // Мінфін.

49. Олександр Слободян. Как украсть миллиард (LNG Терминал) // Кореспондент

48. Слободян А.А. Усовершенствование правового регулирования инвестиционных фондов // Ежемесячный журнал «Юрист». – Алма-Аты. – 2012. – №9.

47. Олександр Слободян. Як броварська влада кришує будівельні афери (відео) // Мінфін.

46. Слободян А.А. Зарождение коллективного инвестирования в Украине // История российской правовой системы и правовой культуры. Международная конференция, посвященная Году российской истории, объявленному Указом Президента Российской Федерации № 49 от 9 января 2012 г.

45. Слободян А.А. Категория «риск» в деятельности паевых и акционерных инвестиционных фондов // Хозяйство и право. – Москва, 2012. – № 8. – С. 93 – 97.

44. Олексанр Слободян. «Ментовский беспредел» в Броварах (документ МВС) // Кореспондент.

43. Олександр Слободян. Про правовий статус фінансових консультантів // Бизнес.

42. Олександр Слободян. Коли в Україну прийдуть інвестиційні фонди? // Бизнес.

41. Олександр Слободян. Правова модель агровенчурних інвестицийних фондів // Investfunds.

40. Олексанр Слободян. Допоможи собі сам. Як накопичити пенсію через недержавний пенсійний фонд.

39. Олександр Слободян. Боротьба з вітряками // Економічна правда.

38. Слободян О.А. Правові аспекти реалізації інвестиційних проектів за допомогою венчурних пайових та корпоративних інвестиційних фондів // Юридичний журнал. – Київ: Юстініан. – 2012. – №7-8 (121-122). – С. 50 – 57.

37. Слободян О.А. Правові проблеми визначення діяльності з управління активами інституційних інвесторів // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 3 (11). – С. 95 – 104.

36. Слободян О.А. Cтановлення правового регулювання маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5/6. – С. 29 – 34.

35. Александр Слободян. Эмитенты облигаций получили больше прав и... возможностей для злоупотребления.

34. Олександр Слободян. Не «СРОстется» // Ліга.

33. Олександр Слободян. В Украине появится финансовый омбудсмен? // Ліга.

32. Олександр Слободян. Пошук альтернативи кредитам МВФ // Бизнес.

31. Слободян О.А. Проблемні питання найменування інститутів спільного інвестування // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – №9. – с. 201 – 211.

30. Слободян О.А. Правові засади формування агровенчурних інвестиційних фондів // Право та управління. – 2012. – №2. – С. 831 – 845.

29. Слободян О.А. Венчурний інвестиційний фонд як особливий правовий механізм управління майном // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – №4. – С. 167 – 173.

28. Олександр Слободян. Ціна лояльності інвесторів // Fixygen.

27. Олександр Слободян. Как защитить бизнес от рейдерства? // Судебно-юридическая газета.

26. Слободян О.А. Актуальні питання правового регулювання діяльності з управління активами інституційних інвесторів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – №1. – с. 165 – 171.

25. Слободян О.А. Пайовий інвестиційний фонд – активи чи майно? // Право і суспільство. – 2012. – №1. – С. 148 – 154.

24. Слободян О. До правової концепції фінансового консультування // Журнал Фінансова компанія. №1(35) /2012. 

 

2011 рік

23. Олександр Слободян. Як не платити за наслідки незаконної податкової перевірки (історія з практики) // Бизнес.

22. Олександр Слободян. Маржинальна революція переноситься // Кореспондент.

21. Слободян О.А. Ризик у діяльності інститутів спільного інвестування // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011 – №7. – С. 150 –159.

20. Слободян О.А. До концепції вітчизняного венчурного інвестування // Пяті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О.А. Підопригори, 31 березня 2011 року: зб. наук. доп. і ст. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 192 – 197.

19. Олександр Слободян. Кому потрібен такий Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку? // Ліга.

18. Олександр Слободян. Начальник, как писать, Облигация или Аблигация? // Кореспонент.

17. Слободян О.А. Особливості правового регулювання інститутів спільного інвестування // Актуальні проблеми цивільного та господарського права. – 2011. – №4(29). – С. 65 – 74.

16. Олександр Слободян. Маржинальна революція на фондовому ринку України // Лігa.

15. Олександр Слободян. Венчурний інвестиційний фонд: феномен вітчизняного спільного інвестування чи правова фікція? // Ліга.

14. Слободян О.А. Принцип свободи договору як гарантія захисту прав учасників пайового інвестиційного фонду // Pravotoday.

13. Олександр Слободян. До проблеми "проффесійності" фондовиків // Кореспондент.

12. Олександр Слободян. Комітет з питань спільного інвестування: «А дорога наша - верная…» // Ліга.

11. Слободян О.А. Історико-правові аспекти розвитку пайових інвестиційних фондів // Право та управління. – 2011. – №3.

10. Cлободян О. Висновок на проект Положення НКЦПФР «Про здійснення діяльності торговця цінними паперами при укладанні договорів з використанням грошових коштів та/або цінних паперів, наданих торговцем у позику клієнту» // Рravotoday

9. Слободян О. Ризики спільного інвестування // Правовий тиждень. №14 від 15 квітня 2011 року.

8. Слободян О. До проблем спільного інвестування // Правовий тиждень №1-2 від 17 січня 2011 року.

2010 рік

7. Слободян О.А. Особливості зміни договору управління пайовим інвестиційним фондом // Актуальні проблеми національного законодавства. Міжнародна науково-практична викладацька конференція. Випуск 19. – Кіровоград, 2010. – С. 45 – 48.

6. Слободян О.А. Особливості пайового інвестиційного фонду як обєкту цивільних правовідносин // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвеєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 вересня 2010 року. – К. : КНТ, 2011. – С. 381 – 385.

5. Слободян О.А. Гармонізація законодавства, що регламентує діяльність вітчизняних пайових інвестиційних фондів, до законодавства Європейського Союзу // Панєвропейська кодифікація приватного права та її вплив на кодифікацію цивільного законодавства України : збірник наукових праць [за результатами науково-практичного круглого столу (м. Хмельницький, 19 листопада 2010 року)]. – К. : НДІ приватного права і підприємництва / НАПрН України, 2010. – С. 193 – 199.

4. Слободян О.А. Правова природа управління пайовим інвестиційним фондом // Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 12. – С. 36 – 39.

3. Олександр Слободян. Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування // Юридичний журнал. – Київ: Юстініан. – 2010. – 9. – С. 60 – 63.

2. Слободян О.А. Пайовий інвестиційний фонд як об’єкт цивільних правовідносин. Часопис Київського університету права. – 2010. − №34. – С. 174 –178.

1. Слободян О.А. Правові аспекти становлення пайових інвестиційних фондів в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 48. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 389 – 395.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Контакти

м.Київ, пров. Іпсилантіївський, 3

  • dummy(044) 232-86-42

  • dummy (093) 465-97-79

  • dummy (095) 531-63-80

  • dummy office@salex-lcc.com.ua

Підписатись на новини

Введіть email і ми відправимо Вам більше інформації

© 2013 - 2022. Юридична консалтингова компанія "САЛЕКС"

Пошук