Все про строки в публічних закупівлях

У процесі проведення закупівель доволі часто виникає проблема щодо обчислення строків при вчиненні тих чи інших дій, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі).

Правила обчислення строків

На перший погляд, начебто така проблема відсутня, зважаючи на наявність глави 18 «Визначення та обчислення строків» Цивільного кодексу України. Але це лише на перший погляд, зважаючи на те, що Закон про публічні закупівлі встановлює дещо інший підхід в обчисленні строків. На сторінках різних видань, в Інтернеті ми з вами зіштовхуємося з різними поглядами на вирішення питань щодо обчислення строків. То який же нормативно-правовий акт підлягає застосуванню і яким чином нам необхідно обраховувати строки?

Розглядаючи тему дії норм права в часі, просторі та за колом осіб, слід звернути увагу на так звану колізію норм права, або колізію законів. Під колізією законів ми розуміємо розходження змісту (суперечність) двох або більше формально чинних нормативних актів, виданих з одного й того ж питання, але які регулюють по-різному однакові правовідносини. Колізія законів розв’язується внаслідок вибору нормативного акта, який має бути застосований до випадку, який розглядають. Залежно від характеру колізійної ситуації, при виборі нормативно-правового акта слід послуговуватись такими правилами:

 якщо існує колізія актів, які мають різну юридичну силу, застосуванню підлягає акт вищої юридичної сили. Наприклад, якщо неузгодженість виникає між законом і Конституцією України, то колізія вирішується на користь Конституції; колізія між законом і постановою Уряду вирішується на користь закону; колізія між постановою Уряду та наказом міністерства — на користь постанови Уряду і т. д.;

 у разі якщо розходження є між загальним і спеціальним актом, які видані одним і тим же правотворчим органом, то перевагу надають спеціальному актові, якщо його не скасовано прийнятим пізніше загальним актом;

 у разі якщо розходяться між собою акти рівної юридичної сили, видані в різний час, то застосовують акт, прийнятий пізніше. Характеризуючи правові відносини, що виникають при здійсненні публічних закупівель, слід виходити з того, що Закон про публічні закупівлі є спеціальним нормативним актом, у той час як Цивільний кодекс України (далі — Цивільний кодекс України, Кодекс) є загальним нормативним актом. І в тому випадку, коли існує розбіжність між нормами цих актів, перевагу слід віддати саме Закону як спеціальному нормативному актові у сфері регулювання проведення публічних закупівель.

Слід також зважати на те, що ці Закон і Кодекс видані одним і тим же органом (Верховною Радою України), відносяться до законів України і що Закон прийнято пізніше (2015) відносно Кодексу (2003).Крім того, розгляд питання обчислення строків у процесі публічних закупівель слід здійснювати через призму статті 1 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що цивільне законодавство регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовують, якщо інше не встановлено законом. З огляду на те, що Закон про публічні закупівлі є спеціальним нормативним актом у сфері публічних закупівель, який містить норми, що регулюють вчинення дій учасниками відповідно до визначених строків, їх обчислення здійснюють насамперед відповідно до цього Закону, а застосування норм Цивільного кодексу України та іншого законодавства України не повинно йому суперечити. Слід зазначити, що в сфері публічних закупівель при обрахуванні строків підлягають застосуванню як Закон про публічні закупівлі, так і Цивільний кодекс України. Так, відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Крім того, відповідно до частини першої статті 255 Кодексу, якщо строк встановлено до вчинення дії, то вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. Відповідно до частини п’ятої статті 254 Цивільного кодексу України, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону в місці вчинення певної дії, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день. Разом з тим Законом про публічні закупівлі може бути встановлено інше. Так, доволі часто виникають питання щодо обчислення строків у випадку, якщо останній день строку припадає на святковий або вихідний день. Святкові й вихідні дні визначають відповідно до Кодексу законів про працю України. У той же час Закон про публічні закупівлі не містить норми щодо можливості визначення останнім днем вчинення відповідних дій у перший робочий день, що слідує за святковим чи вихідним. Отже, перенесення строку не відбувається, замовник чи учасник повинен вчинити необхідну дію до 24:00 останнього дня її вчинення.

Що таке строки в публічних закупівлях

Питання обрахунку строків у сфері публічних закупівель неодноразово розглядали судові органи. Найбільш характерний підхід щодо обчислення строків відображено в постанові Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.11.2016 у справі  № 826/25886/15.

Питання обрахунку строків у сфері публічних закупівель неодноразово розглядали судові органи. Найбільш характерний підхід щодо обчислення строків відображено в постанові Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.11.2016 у справі  № 826/25886/15. І хоча ця постанова суду стосувалась правовідносин, що виникли на виконання приписів Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII (втратив чинність), вона є актуальною і в час дії Закону про публічні закупівлі, зважаючи на те, що закріплений у законодавстві підхід до обчислення строків не змінився.   У постанові слід виділити такі моменти:

- пріоритет спеціальної норми над загальною;

- відсутність можливості продовження відповідного строку у зв’язку з тим, що останній день припадає на святковий чи вихідний день;

- відсутність прив’язки до робочого часу. Отже, підсумовуючи зазначене вище, виділимо основні моменти:

 обчислення строків при проведенні закупівлі здійснюють як згідно із Цивільним кодексом України, так і згідно із Законом про публічні закупівлі;

 у випадку суперечностей між Законом про публічні закупівлі та Цивільним кодексом України й іншим законодавством застосуванню підлягає Закон про публічні закупівлі, зважаючи на те, що він є спеціальним нормативним актом, який має перевагу над загальним нормативним актом;

 якщо кінцевий строк, визначений у календарних днях чи вказівкою на конкретну дату, припадає на вихідний чи святковий день, то строк обчислюють відповідно до Закону про публічні закупівлі без зважання на вимоги Цивільного кодексу України стосовно перенесення строку вчинення відповідних дій на перший робочий день після вихідного чи святкового дня.

Як правильно обчислювати строки в публічних закупівлях

Саме з огляду на зазначене перейдемо до порядку обчислення строків, наведеного в табличній формі.

Стаття Закону про публічні закупівлі

Дії, які вчиняють

Строк

Застосування

1

Ст. 4

Оприлюднення річного плану закупівель, додатка до річного плану та змін до них

Протягом 5 календарних днів з дня їх за твердження

Перебіг строку починається з  наступного дня після їх за твердження

2

Ч. 1 ст. 10,ч. 3 ст. 21

Оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі й тендерної документації

Не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій

Установлено лише нижню межу строку (кінцевий термін)

3

Ч. 1 ст. 10,ч. 3 ст. 21

Оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі й тендерної документації, якщо вартість закупівлі перевищує межі, установлені в ч. 4 ст. 10 цього Закону

Не пізніше ніж за 30 днів до дня розкриття тендерних пропозицій

Установлено лише нижню межу строку (кінцевий термін)

4

Ч. 1 ст. 10

Оприлюднення змін до тендерної документації та роз’яснень до неї (у разі наявності)

Протягом 1 календарного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень

Не пізніше наступного дня після прийняття рішення

5

Ч. 1 ст. 10,

ч. 7 ст. 13

Оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами)

Не пізніше ніж через 7 календарних днів з дня укладення рамкової угоди

Перебіг строку починається з наступного дня після укладення рамкової угоди

6

Ч. 1 ст. 10

Оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій

Протягом 1 календарного дня з дня його затвердження

Не пізніше наступного дня після його затвердження

7

Ч. 1 ст. 10

Оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

Протягом 1 календарного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Не пізніше наступного дня після прийняття рішення

8

Ч. 1 ст. 10

Оприлюднення інформації про відхилення тендерної пропозиції учасника

Протягом 1 календарного дня з дня прийняття рішення про відхилення

Не пізніше наступного дня після прийняття рішення

9

Ч. 1 ст. 10

Оприлюднення договору про закупівлю

Протягом 2 календарних днів з дня його укладення

Перебіг строку починається з наступного дня після укладення договору

10

Ч. 1 ст. 10

Оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору

Протягом 3 календарних днів з дня внесення змін

Перебіг строку починається з наступного дня після укладення додаткової угоди до договору

11

Ч. 1 ст. 10

Оприлюднення звіту про виконання договору

Протягом 3 календарних днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання

Перебіг строку починається з наступного дня після закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання

12

Ч. 1 ст. 10

Оприлюднення звіту про укладені договори

Протягом 1 календарного дня з дня укладення договору

Не пізніше наступного дня після укладення договору

13

Ч. 3 ст. 17

Надання переможцем замовнику документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 ч. 1 ст. 17 (рекомендуємо встановити також даний строк надання документів за ч. 2  ст. 17, оскільки законодавством такий строк не визначено)

Протягом 5 календарних днів з дати оприлюднення на веб порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір

Перебіг строку починається з наступного дня після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір

14

Ч. 2 ст. 18

Подання до Антимонопольного комітету України скарги, що стосується тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій

З моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але  не пізніше ніж за 4 календарних дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій

При подачі скарги слід враховувати, що день подачі скарги і кінцева дата подання тендерних пропозицій не враховуються при визначенні 4-денного строку. Наприклад, якщо кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 19.05.2017, то скарга повинна бути подана не пізніше 14.05.2017. Позиція АМКУ відображена в рішеннях № 148-р/пк-пз від 13.07.2016 у процедурі закупівлі UA-2016-06-30-000492-с та № 527-р/пк-пз від 31.08.2016 у процедурі закупівлі UA-2016-08-03-000438-b.Стосується відкритих торгів та конкурентного діалогу

15

Ч. 2 ст. 18

Подання до Антимонопольного комітету скарги, що стосується прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників

Протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю

Строк подачі скарги обчислюється з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. Наприклад, якщо повідомлення про намір укладення договору оприлюднено 01.04.2017, то останнім днем подання скарги є 10.04.2017. Стосується всіх процедур закупівель, однак у рамках переговорної процедури в окремих випадках договір може бути укладений після 5 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укладення договору, тобто до спливу визначеного 10-денного строку

16

Ч. 2 ст. 18

Подання до Антимонопольного комітету України скарги, що стосується прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій, на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям

Протягом 5 календарних днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій

Строк подачі скарги обчислюється з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій. Наприклад, якщо протокол розгляду тендерних пропозицій оприлюднено 01.04.2017, то останнім днем подання скарги є 05.04.2017. Стосується відкритих торгів та конкурентного діалогу стосовно закупівель, вартість яких перевищує межі, установлені в ч. 4 ст. 10 цього Закону

17

Ч. 3 ст. 18

Строк подачі скарги обчислюється з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій. Наприклад, якщо протокол розгляду тендерних пропозицій оприлюднено 01.04.2017, то останнім днем подання скарги є 05.04.2017. Стосується відкритих торгів та конкурентного діалогу стосовно закупівель, вартість яких перевищує межі, установлені в ч. 4 ст. 10 цього Закону

 

 

У строк, що не перевищує 3 робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг

Строк розміщення обчислюється з наступного дня за днем внесення скарги до реєстру скарг (подачі скарги)

18

Ч. 6 ст. 18

Розгляд скарги Антимонопольним комітетом України

15 робочих днів з дати початку розгляду скарги

Строк розгляду обчислюється з наступного робочого дня після оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель. Даний строк є загальним та не підлягає збільшенню

19

Ч. 7 ст. 18

Надіслання замовником до Антимонопольного комітету України інформації про усунення зазначених у скарзі порушень

Протягом 1 робочого дня з моменту усунення порушення шляхом повідомлення органу оскарження та розміщення в електронній системі закупівель відповідного підтвердження

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про усунення зазначених у скарзі порушень

20

Ч. 12 ст. 18

Набрання чинності рішення Антимонопольного комітету України

З дня його прийняття

Рішення набирає чинності з дня його прийняття, однак строк на його оскарження обчислюється з моменту доведення змісту рішення до зацікавлених осіб шляхом його розміщення в електронній системі закупівель

21

Ч. 11 ст. 18

Визначення дати і часу проведення електронного аукціону та розсилання повідомлень усім особам, які подали тендерні пропозиції

Не раніше ніж через 2 календарних дні з дня розміщення в електронній системі закупівель рішення Антимонопольного комітету України за результатами розгляду скарги: про відмову в задоволенні скарги, про припинення розгляду скарги або про залишення скарги без розгляду

Перебіг строку починається з наступного дня після розміщення в електронній системі закупівель рішення Антимонопольного комітету України або про припинення розгляду скарги чи про залишення її без розгляду, або повного тексту рішення. Своєю чергою кожне із цих рішень оприлюднюється органом оскарження протягом 3 робочих днів з дня їх прийняття. Усі дії проводяться електронною системою автоматично

22

Ч. 11 ст. 18

Розміщення в електронній системі закупівель інформації про резолютивну частину рішення Антимонопольного комітету України

Протягом 1 робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення Антимонопольним комітетом України

23

Ч. 11 ст. 18

Розміщення повного тексту рішення Антимонопольного комітету України за результатами розгляду скарги по суті в електронній системі закупівель та надсилання рішення суб’єкту оскарження та замовнику

Протягом 3 робочих днів після прийняття рішення

Строк обчислюється, починаючи з наступного робочого дня після прийняття рішення Антимонопольним комітетом України. Рішення за результатами розгляду скарги відразу після розміщення в електронній системі автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу і надсилається суб’єкту оскарження та замовнику

24

Ч. 12 ст. 18

Оскарження рішення Антимонопольного комітету України суб’єктом оскарження до Окружного адміністративного суду міста Києва

Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення рішення Антимонопольного комітету України в електронній системі закупівель

Строк обчислюється з дня оприлюднення рішення Антимонопольного комітету України в електронній системі закупівель

25

Ч. 2 ст. 19

Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Протягом 1 календарного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на вебпорталі Уповноваженого органу

Звіт автоматично формується та оприлюднюється електронною системою закупівель

26

Ч. 1 ст. 23

Звернення в рамках відкритих торгів або конкурентного діалогу фізичної/юридичної особи через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі

Не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції

При обчисленні строків необхідно зважити, що електронна система закупівель самостійно визначає кінцеву дату і час для звернення. Наприклад, якщо кінцевим строком подання тендерних пропозицій визначено 11:00 18.04.2017, то електронна система автоматично визначить кінцеву дату і час для звернення — до 11:00 08.04.2017

27

Ч. 1 ст. 23

Надання за зверненням фізичної/юридичної особи через електронну систему закупівель роз’яснення щодо тендерної документації та/або відповіді на вимогу щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі (у рамках відкритих торгів або конкурентного діалогу)

Протягом 3 робочих днів з дня їх оприлюднення (подання) відповідного звернення

Строк обчислюється, починаючи з наступного робочого дня після оприлюднення в електронній системі закупівель звернень фізичної/юридичної особи щодо надання роз’яснення чи усунення порушення

28

Ч. 2 ст. 23

Внесення змін до тендерної документації з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення Антимонопольного комітету України (у рамках відкритих торгів або конкурентного діалогу)

Здійснюється замовником до закінчення строку для подання тендерних пропозицій. При цьому строк подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж 7 календарних днів

При цьому в семиденний строк не враховується дата розміщення в електронній системі закупівель змін до тендерної документації

29

Ч. 2 ст. 23

Автоматичне продовження строку подання тендерних пропозицій у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації

Продовжується не менш як на 7 календарних днів

День продовження не враховується в семиденний строк продовження

30

Ч. 4 ст. 24

Повернення забезпечення тендерної пропозиції

Протягом 5 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції, визначених ст. 24 Закону

Строк обчислюється, починаючи з наступного банківського дня після дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції

31

Ч. 1 ст. 26

Строк обчислюється, починаючи з наступного банківського дня після дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції

Не пізніше дати укладення договору про закупівлю

Внесення забезпечення виконання договору про закупівлю може бути здійснено як до дня укладення, так і в день укладення договору

32

Ч. 1 ст. 26

Повернення замовником забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 цього Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі

Не пізніше ніж протягом 5 банківських днів з дня на-стання зазначених обставин

Строк обчислюється, починаючи з наступного банківського дня після дня настання підстави для повернення забезпечення виконання договору

33

Ч. 4 ст. 28

Розгляд замовником тендерних пропозицій, після оцінки пропозицій (аукціону), на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною

Не більше 5 робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Цей строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель

Перебіг строку обчислюється, починаючи з наступного дня після проведення аукціону

34

Ч. 4 ст. 28

Оприлюднення замовником в електронній системі закупівель повідомлення про продовження строку розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації

Строк законодавчо не визна чено

Рекомендовано оприлюднювати зазначене повідомлення до сплину загального строку розгляду тендерної пропозиції, тобто не пізніше 5 робочих днів з дня проведення аукціону

35

Ч. 1 ст. 27, ч. 5 ст. 28

Розгляд тендерних пропозицій замовником на відповідність технічним ви могам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10  цього Закону

У строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня закінчення строку подання тендерних пропозицій

Перебіг строку обчислюється, починаючи з наступного робочого дня після закінчення строку подання тендерних пропозицій, у день якого розкривається частина тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі

36

ч. 5 ст. 28

Визначення дати і часу проведення електронного аукціону після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій  (у разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм ч. 4  ст. 10 цього Закону)

Не раніше ніж через 5 календарних днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій

Перебіг строку обчислюється, починаючи з наступного дня після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій. Дата і час визначаються електронною системою закупівель автоматично. Одночасно розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені

37

ч. 2 ст. 30

Оприлюднення інформації про відхилення тендерної пропозиції в електронній системі закупівель та автоматичне надсилання учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель

Протягом 1 календарного дня з дня прийняття рішення

Не пізніше наступного дня після прийняття рішення

38

ч. 3 ст. 30

Надання відповіді замовником на повторне звернення (хоча це звернення є першим) учасника, пропозиція якого відхилена, з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям

Не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель

Перебіг строку обчислюється, починаючи з наступного дня після надходження такого звернення через електронну систему закупівель

39

ч. 3 ст. 31

Оприлюднення повідомлення в електронній системі закупівель про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, та автоматичне надсилання всім учасникам електронною системою закупівель

Протягом 1 календарного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення

Не пізніше наступного дня після прийняття рішення

40

ч. 1 ст. 32

Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір з надсиланням його переможцю. Надсилання іншим учасникам повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення переможця, та протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів

Оприлюднення повідомленння про намір укласти договір здійснюється не пізніше наступного дня після прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю (для відкритих торгів та конкурентного діалогу)

41

ч. 1 ст. 32

Надання замовником відповіді на звернення учасника, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення

Не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня надходження такого звернення через електронну систему

Перебіг строку обчислюється, починаючи з наступного дня після надходження такого звернення через електронну систему закупівель

42

ч. 2 ст. 32

Укладення договору про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів

Не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

Перебіг строків обчислюється, починаючи з наступного дня:- після прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю;- після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

43

ч. 2 ст. 34

Подання тендерних пропозицій для участі в першому етапі конкурентного діалогу

Не менше ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону

Перебіг строку обчислюється, починаючи з наступного дня після дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону

44

ч. 2 ст. 34

Проведення переговорів з учасниками конкурентного діалогу, визначення рішення щодо закупівлі, внесення змін до тендерної документації та запрошення всіх учасників, що брали участь у діалозі, взяти участь у другому етапі цієї процедури закупівлі

Законодавчо не визна чено

Визначається замовником на власний розсуд

45

ч. 2 ст. 34

Подання остаточних тендерних пропозицій із зазначенням ціни на другому етапі конкурентного діалогу

Не менше 15 календарних днів з дня отримання запрошення взяти участь у другому етапі

Перебіг строку починається з наступного дня після направлення (отримання) запрошень для взяття участі в другому етапі конкурентного діалогу

46

ч. 3 ст. 35

Оприлюднення повідомлення про намір укласти договір в переговорній процедурі

Оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 1 календарного дня після прийняття рішення

Не пізніше наступного дня після прийняття рішення

47

ч. 3 ст. 35

Укладення договору про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

Не раніше ніж через 10 календарних днів та підписання учасником договору про закупівлю не пізніше 35 календарних днів (не раніше ніж через 5 календарних днів та не пізніше 20 календарних днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

Перебіг строку починається з наступного дня після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

 

 

Юрій Шаповал, юрист, спеціаліст у сфері публічних (державних) закупівель

Журнал «Радник у сфері державних закупівель»

 

 

 

Додати коментар

 • 1_sk
 • arma_logo
 • avenir-corporatio
 • baltia_druk
 • bank_kipru
 • cul
 • financial-initiative
 • fininiciativa
 • indar
 • infoton
 • interagro
 • konica-minolta
 • kt-logo
 • lavina
 • marketukraine
 • megapolis
 • mostobud
 • nextrealty
 • slavutich
 • tc-contact
 • tk
 • ua-news
 • ukr-exim-bank
 • vels-organic
 • venbest