Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Блоги (UA)

Типова антикорупційна програма юридичної особи

вкл. .

Що являє собою Типова антикорупційна програма юридичної особи

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило Типову антикорупційну програму юридичної особи. 

Тепер юридичні особи, визначені у ч. 2 ст. 62 Закону України "Про запобігання корупції", затверджують свої антикорупційні програми на основі цієї Типової антикорупційної програми юридичної особи.

Слід зазначити, що Антикорупційна програма має встановлювати стандарти і вимоги не нижчі, аніж передбачено Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою Антикорупційною програмою юридичної особи.

Антикорупційна програма застосовується юридичною особою у її правовідносинах з діловими партнерами, органами держвлади, органами місцевого самоврядування тощо.

Заходи щодо виконання Антикорупційної програми

Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

 • засновники (учасники) юридичної особи (далі – засновники (учасники));
 • керівник юрособи (далі – керівник);
 • посадова особа юрособи, що відповідає за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений);
 • посадові особи юрособи всіх рівнів та інші працівники (далі – працівники).

Корупційні ризики в діяльності юридичних осіб

Юридична особа не менше 1 разу на рік здійснює внутрішню оцінку своїх корупційних ризиків.

Антикорупційні заходи у діяльності юридичної особи

Юридична особа забезпечує розробку, вжиття заходів, необхідних, достатніх для запобігання, виявлення, протидії корупції.

Антикорупційні заходи включають:

 •  періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
 • антикорупційні стандарти і процедури.

Основні антикорупційні стандарти і процедури юридичної особи:

 • вступний інструктаж для нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання, протидії корупції;
 • антикорупційна перевірка ділових партнерів юридичної особи;
 • положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми в трудових договорах, положеннях про структурні підрозділи, правилах внутрішнього розпорядку, договорах;
 • критерії обрання ділових партнерів;
 • обмеження щодо підтримки юридичною особою політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
 • механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
 • здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції в діяльності юридичної особи;
 • процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
 • норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників відповідно до Антикорупційної програми;
 • механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
 • обмеження щодо подарунків;
 • нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

Можна визначити додаткові антикорупційні стандарти і процедури юридичної особи, опис яких повинен міститися в Антикорупційній програмі.

Порядок проведення внутрішніх розслідувань відповідно до Антикорупційної програми

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником, ознак вчинення працівником корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений повідомляє про це керівника юридичної особи, котрий вживає заходів, передбачених Антикорупційної програмою.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником, ознак вчинення корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє засновників (учасників).

У разі надходження повідомлення, виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми, керівник повідомляє засновників (учасників) юридичної особи.

Внутрішнє антикорупційне розслідування юридичної особи

Внутрішнє розслідування проводиться у випадках, коли надана, виявлена інформація стосується конкретних осіб, містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

Якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, то про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у 2 денний строк з дати накладення стягнення.

Правовий статус Уповноваженого з Антикорупційної програми юридичної особи

Уповноважений з Антикорупційної програми призначається засновниками (учасниками) або керівником юридичної особи відповідно до законодавства про працю і установчих документів юридичної особи.

Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом 2 робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на дану посаду.

Головним завданням Уповноваженого з Антикорупційної програми є підготовка, забезпечення реалізації, контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції.

Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників юридичної особи.

У разі створення окремого структурного підрозділу Уповноваженого він реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників підпорядкованого йому структурного підрозділу, (за згодою керівника) інших працівників юридичної особи. Структурний підрозділ Уповноваженого створюється і ліквідовується наказом керівника. Працівники структурного підрозділу призначаються на посади і звільняються з посад (у разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників)) за згодою Уповноваженого.

Уповноважений не рідше ніж 1 раз на рік в терміни і у порядку, визначені засновниками (учасниками), керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі – Звіт).

Звіт Уповноваженого з Антикорупційної програми юридичної особи

У разі наявності Уповноважених у відокремлених філіях, підрозділах, дочірніх підприємствах, Уповноважений забезпечує підготовку зведеного Звіту.

Звіт повинен включати інформацію щодо:

 • стану виконання заходів за Антикорупційною програмою;
 • результатів впровадження цих заходів;
 • виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми і заходів для усунення таких порушень;
 • кількості, результатів проведених перевірок, внутрішніх розслідувань;
 • фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб.
 • пропозицій та рекомендацій.

Комплексний підхід

По всій Україні

Оперативна консультація

Проконсультуємо та підготуємо документи для участі в тендері

Працюємо по м. Київ та всій Україні. Документи надсилаємо Новою поштою

Отримайте консультацію за тел. (044) 232-86-42, (093) 465-97-79, (095) 531-63-80

 

Ми спеціалізуємось на таких послугах в сфері державних закупівель:

Термін виконання

 підготовка повного пакету документів на тендер

за домовленістю

 продаж готової фірми для участі в тендері

 підготовка окремих документів:

 банківська тендерна гарантія

від 2

робочих днів

 антикорупційна програма

від 3

робочих годин

 довідка на посадову (службову) особу учасника з реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 довідка з єдиного державного реєстур підприємств щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

 виписка та витяг з ЄДР

 довідки в довільній формі

 довідка про відсутність судимості в посадової (службової) особи учасника

від 1

робочого дня

 довідка про відсутність заборгованості в учасника

 

 

Які кваліфікаційні критерії може встановлювати замовник для учасників публічних закупівель

вкл. .

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону  України «Про публічні закупівлі» від 25.12.15. №922-VIII (Закон про публічні закупівлі) замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним  ч. 2 цієї ж статті Закону:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Слід зазначити, що замовник може установлювати один або ж декілька з перерахованих кваліфікаційних критеріїв.

З переліку кваліфікаційних критеріїв виключено критерій «наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)».

Тепер також замовник може вимагати інформацію про наявність документального підтвердженого досвіду лише одного аналогічного договору, а не підтвердження як мінімум двох аналогічних договорів.

Стаття 30 Закону про публічні закупівлі визначає, що в разі невідповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим ст. 16 даного Закону, замовник відхиляє таку тендерну пропозицію учасника. В свою чергу, ст. 18 Закону передбачає можливість оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність учасників кваліфікаційним критеріям.

Критерій наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Найпопулярнішим способом підтвердження наявності в учасника обладнання та матеріально-технічної бази є складена ним довідка в довільній формі, яка містить інформацію стосовно того чи іншого обладнання, приміщень, інших основних засобів тощо. Чимало тендерних документацій замовників містять вимогу щодо надання довідки за формою, установленою самим замовником. Такий підхід часто облегшує життя як учасникам, так і замовнику. Адже у формі такої довідки зазначається, яку інформацію стосовно матеріальних і технічної бази учасника замовник волів би бачити.

Тут важливо не порушувати закон, щоб інформація цій довідці не була дискримінаційною щодо інших суб’єктів господарювання. Інакше є великий ризик оскарження дискримінаційних вимог замовника (рішення Антимономольного комітету України 1361-р/пк-ск від 31.10.14.).

Суть справи така. У формі довідки замовник передбачив надання інформації стосовно року виготовлення і балансової вартості обладнання. Учасник вимушений був подати скаргу до АМК, оскільки не всю свою матеріально-технічну базу зміг  визначити рік виготовлення і балансову вартість. Вимога щодо надання вищезазначеної інформації в довідці обмежує коло учасників лише тими суб’єктами господарювання, які мають інформацію стосовно року виготовлення та балансової вартості обладнання, устаткування тощо, яке зазначено в довідці про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази. Тому АМКУ виніс рішення на користь скаржника, бо замовник порушив такі принципи здійснення закупівель, як: недискримінація учасників, добросовісна конкуренція серед учасників.

Критерій наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, замовник може вимагати від учасника надання довідки в довільній формі, довідки за встановленою замовником формою, а також копій інших документів, що підтверджують кваліфікацію працівників (копії дипломів, сертифікатів, допусків, трудових книжок тощо).

Підстави для оскарження

На практиці замовники часто вимагають надання копії паспорта та/або ідентифікаційного коду працівників, які задіяні в виробництві. Адже не всі працівники учасника погоджуються на обробку своїх персональних даних, що позбавляє самого учасника взяти участь у закупівлі, тому це дискримінує його і дає повне право оскаржити таку вимогу замовника.

Вказавши документи, якими учасник може підтвердити наявність працівників відповідної кваліфікації, котрі мають необхідні знання та досвід, потрібно чітко зазначити, які саме документи, якої форми, строку дії вимагає замовник.

Цікавим у цьому контексті є рішення АМКУ № 542-р/пк-ск від 22.03.16. Фабула справи така – учасник скаржиться на неправомірне відхилення замовником через надання копій особових медичних книжок на працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою старого зразка, яка втратила чинність і є недійсною. Проте документація замовника не містила вимог до форми надання медичних книжок працівників, а тому пропозиція даного учасника була неправомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави.

Критерій наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

Актуальними для підтвердження учасником наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору є довідки в довільній формі та довідки встановленої замовником форми.

Замовник також вправі вимагати від учасника копії договору та документів про його виконання (акти, накладні). При чому, надані документи про виконання договору мають бути подані на всю суму договору. Так, наприклад, АМКУ було прийнято рішення не на користь учасника, який надав копії актів прийняття виконаних будівельних робіт на суму, меншу від суми договору (рішення 1505-р/пк-ск від 31.08.15.).

Одним з варіантів документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору є лист-відгук (лист-підтвердження) від контрагента, з яким співпрацював учасник.

Практика оскарження вимог замовника

Як свідчить практика оскаржень в АМКУ, вимоги замовників за даним кваліфікаційним критерієм є чи не найбільш оскаржуваними. Найпоширеніші помилки замовників при встановленні вимог до документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору:

 • звуження періодів виконання аналогічного договору;
 • надмірна конкретизація предмету аналогічного договору;
 • обмеження кола замовників (з розпорядниками державних коштів);
 • надання певної кількості договорів (наприклад, не менше чотирьох);
 • встановлення мінімальних цінових меж аналогічного договору (наприклад, надання копії аналогічного договору на суму не менше 10 млн грн).

Надання додатків до договору

Коли в договорі є додатки, вони мають також бути надані учасником, бо є невід'ємною частиною договору. У разі їх не надання замовник зобов’язаний відхилити таку пропозицію учасника. Підтвердженням цього є рішення АМКУ №332-р/пк-ск від 13.03.13. В цій справі пропозиція учасника була правомірно відхилена, адже у складі пропозиції учасника відсутні зазначені в договорі додатки.

Вимога щодо надання копій підтверджувальних документів

Додатково з наданням тієї чи іншої довідки замовник може також прописати в тендерній документації документи, які можуть підтвердити відповідність учасника даній вимозі. Зміст інформації, яку необхідно підтвердити, а також перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність зазначеним критеріям, замовник визначає самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі. 

Особливості встановлення кваліфікаційних критеріїв для учасників публічних закупівель

вкл. .

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (Закон про публічні закупівлі) дає замовникам право встановлювати певні кваліфікаційні критерії.

В яких ситуаціях замовник вправі установлювати кваліфікаційні критерії?

В ч. 3 ст. 16 Закону про публічні закупівлі, зазначено, що визначені замовником кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначають у тендерній документації та вимагають під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Разом з тим абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону визначає випадки, коли замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують відповідність цим критеріям. Це стосується закупівель:

 • нафти, нафтопродуктів сирих;
 • електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу;
 • централізованого постачання теплової енергії;
 • централізованого постачання гарячої води;
 • послуг з централізованого опалення;
 • послуг поштового зв’язку, поштових марок і маркованих конвертів;
 • телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- і телесигналів;
 • послуг із централізованого водопостачання та/або водовідведення;
 • послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

В якому вигляді учасникові слід подавати документи на підтвердження кваліфікаційних вимог?

В Україні діє електронна система закупівель. Учасники  оформляють і подають документи в електронному вигляді через спеціалізовані електронні майданчики. Це правило також поширюється на документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, установленим в тендерній документації. Учасники мають завантажувати відскановані документи, що підтверджують їх відповідність кваліфікаційним критеріям, в окремому файлі.

Які документи учасники закупівель вправі не подавати у складі своєї пропозиції?

Досить часто на практиці замовники закупівель додатково вимагають документи, не передбачені законодавством. Так само не поодинокі випадки, коли відхиляють пропозиції  учасників, котрі не надали у складі своїх пропозицій затребуваних документів через невідповідність умовам тендерної документації.

Слід памятати, що ч. 4 ст. 16 Закону про публічні закупівлі зазначає, що документи, не передбачені законодавством для учасників (юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців), учасники не подають у складі тендерної пропозиції, їх не вимагають під час проведення переговорів (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Для уникнення дискримінації учасників за кваліфікаційними критеріями законотворці передбачили в абз. 2 ч. 4 ст. 16 Закону норму, що відсутність документів, які не передбачені законодавством для учасників (юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців), у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. Чимало замовників перенесли дану норму в тендерну документацію.

При цьому документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, не можуть бути визначені як конфіденційна інформація. Це означає, що учасники, які хочуть визначити певні документи як конфіденційні у своїй пропозиції, повинні взяти до уваги це положення Закону.

Яким чином замовник перевіряє відповідність учасника кваліфікаційним критеріям?

Ч. 1 ст. 27 Закону про публічні закупівлі передбачено, що розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Згідно з ч. 1 ст. 28 Закону, оцінку тендерних пропозицій електронна система закупівель проводить автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. Розгляд тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації, у тому числі кваліфікаційним вимогам, замовник здійснює після оцінки пропозицій, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

Перевірка відповідності учасника кваліфікаційним критеріям при конкурентному діалозі обумовлена тим, що ця закупівля відбувається в два етапи. Інформацію  про відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним у тендерній документації, пропонують подати на першому етапі.

При застосуванні переговорної процедури подання інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам вимагає (і перевіряє) замовник під час проведення переговорів.

Для міжнародних закупівель існує дещо інший порядок перевірки відповідності учасника кваліфікаційним критеріям. Так, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюють відповідно до положень ч. 4 ст. 10 Закону, то розкриття частини тендерної пропозиції з інформацією і документами, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, здійснюється електронною системою закупівель автоматично в день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

Звіт про укладені договори в Прозоро при допорогових закупівлях

вкл. .

Закон України «Про публічні закупівлі» (Закон про публічні закупівлі) не зобов’язує закуповувати абсолютно все через систему електронних закупівель Прозоро. Відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 2  Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт, послуг без використання електронної системи закупівель, коли вартість предмета закупівлі дорівнює чи перевищує 50 тис. грн. і є меншою за вартість, встановлену в абз. 2 і 3 цієї частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 Закону.

Таким чином, Закон України «Про публічні закупівлі» надає замовникам право вибору - замовник може здійснити одну з двох дій:

 • електронну допорогову закупівлю;
 • укласти прямий договір та розмістити звіт про укладені договори на електронному майданчику у системі Прозоро.

Коли обов’язково проводити допорогову електронну закупівлю

Разом зі звітом про укладені договори замовник повинен оприлюднити сканкопію договору про закупівлю (п. 4.1.1 наказу ДП «Зовнішторгвидав України» №35).

Варто зауважити, що окремі категорії замовників все-таки зобов’язані проводити всі закупівлі через Прозоро на підставі відомчих нормативно-правових актів. У разі наявності відомчого правового акту щодо обов’язкового використання електронної системи Прозоро для усіх закупівель (допорогові та надпорогові) вони проводяться тільки через електронний майданчик. Так, згідно з розпорядженням запорізького міського голови «Про проведення електронних закупівель» від 16.02.16. №71 виконавчий орган міської влади, комунальні установи, заклади, підприємства, які належать до комунальної власності міста Запоріжжя, зобовязані застосовувати електронну систему для допорогових закупівель. Утім, це скоріше вийняток із загального правила.

Загалом, існують такі пороги для замовників:

 • товари і послуги — від 50 тис. до 199, 999 грн.;
 • робіт — від 50 тис. до 1, 499, 999 грн.

Пороги для замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання:

 • товари і послуги — від 50 тис. до 999, 999 грн.;
 • робіт  від 50 тис. до 4, 999, 999 грн.

За якими договорами необхідно оприлюднювати звіти про укладені договори?

Відповідь на це питання міститься в листі Мінекономрозвитку №3302-06/21890-07 від 15.07.16 . Так, наказом Мінекономрозвитку від 22.03.2016 №490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» затверджено форму звіту про укладені договори. Відповідно до п. 15 звіту замовники зазначають ціну договору і оприлюднюють звіт про кожний укладений договір в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 Закону, у разі здійснення закупівель товарів, робіт, послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі у договорі дорівнює чи перевищує 50000 грн. і є меншою за вартість, встановлену в абз. 2, 3 цієї частини Закону.

Підписання звіту про укладені договори електронним цифровим підписом

Відповідно до абз. 2 п. 2 наказу Мінекономрозвитку від 22.03.16. №490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель»: після внесення усієї обов’язкової інформації, передбаченої формою документа, на неї накладається електронний цифровий підпис. Електронна система закупівель Прозоро автоматично створює документ, який можна роздрукувати у разі потреби.

Отже, перед розміщенням звіту про укладені договори в Прозоро замовник повинен отримати електронний цифровий підпис на осіб, котрі будуть розміщувати інформацію в системі.

Рекомендації

Для уникнення можливих помилок при роботі із електронним майданчиком при оприлюднені звіту про укладені договори в Прозоро рекомендуємо спочатку провести ці дії в тестовому режимі. А вже потім оприлюднити звіт в реальному часі.

 

Зміна істотних умов договору про закупівлю за державні кошти

вкл. .

В учасників закупівель часто виникають питання, як правильно вчинити, коли ціна на їхні товари, послуги та роботи постійно росте, як відобразити ці зміни в умовах договору про державну закупівлю, та якими документами їх потрібно підтвердити.

Правові підстави внесення змін до істотних умов договору про закупівлю за державні кошти

Згідно із ч. 4  ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (Закон) істотні умови договору про закупівлю не можна змінювати після його підписання аж до виконання сторонами своїх зобов’язань в повному обсязі, крім установлених Законом випадків. При цьому норми цього Закону та Цивільного і Господарського кодексів України співвідносяться між собою як спеціальні і загальні, тобто пріоритет мають норми закону як спеціального правового акту.

Насамперед Закон містить імперативні норми щодо:

 • наявності у складі тендерної документації проекту договору про закупівлю із порядком зміни його умов;
 • внесення змін до тендерної документації;
 • внесення змін до проекту договору державної закупівлі;
 • укладення договору за результатами аукціону переможця процедури закупівлі;
 • зміни ціни пропозиції учасника при застосуванні переговорної процедури;
 • встановлення випадків і порядку зміни істотних умов договору.

При підготовці проекту договору про державну закупівлю як у складі тендерної документації, так і при укладенні договору в порядку переговорної процедури замовник має передбачати в умовах договору підстави зміни істотних умов, порядок їх застосування, а також перелік документів на підтвердження необхідності застосування змін.

Судова практика у сфері внесення змін до договору про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Відсутність у цьому договорі підстав зміни істотних умов - це підстава для визнання таких додаткових угод недійсними. Це засвідчує практика вирішення судами спорів у сфері державних закупівель, Так, підтвердженням цьому є постанова Вищого господарського суду України від 27.04.16 у справі №910/27353/15. В ній висловлена правова позиція стосовно відсутності правової можливості внести зміни істотних умов договору про державні закупівлі у частині зміни цін у зв’язку із зміною курсу валют за відсутності в договорі умов щодо можливості внесення таких змін. Обов’язковою умовою внесення змін відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону є можливість внесення зазначених змін в чинний договір закупівлі. Слід розмежувати поняття «строк дії договору» і «припинення зобов’язання виконанням». Як правило, сторони договору визначають строк його дії останнім числом відповідного календарного року. Виконання зобов’язання є основною умовою (способом) його припинення. Належне виконання  договору закупівлі припиняє зобов’язання. При зазначенні в договорі строку дії його чинність і дійсність необхідно пов’язувати з  виконанням договору. У зв’язку з цим укладення додаткової угоди до договору про закупівлю щодо зміни його істотних умов відповідно до ч. 4, 5 ст. 36 Закону стосується виключно чинного договору.

Отже, суди відмовляють у задоволенні вимог щодо укладення додаткової угоди у зв’язку з неможливістю її укладення після виконання договору. 

Ми спеціалізуємось на таких послугах в сфері державних закупівель

Час виконання

 оформлення всього пакету документів для Прозоро

за домовленістю

 підготовка окремих документів:

 довідка з реєстру корупційних правопорушень

від

3 годин

 довідка про відсутність судимості

 довідка з реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження по банкрутстві

 антикорупційна програма

 документ про відсутність заборгованості з податків і зборів

 тендерне забезпечення

від

1 дня

 оскарження державних закупівель

 

Комплексний підхід

По всій Україні

Працюємо оперативно

Допоможемо підготувати документи на тендер

Працюємо по м. Київ та всій Україні

Телефонуйте – проконсультуємо!(044) 232-86-42, (095) 531-63-80, (093) 465-97-79

 

 • 1_sk
 • arma_logo
 • avenir-corporatio
 • baltia_druk
 • bank_kipru
 • cul
 • financial-initiative
 • fininiciativa
 • indar
 • infoton
 • interagro
 • konica-minolta
 • kt-logo
 • lavina
 • marketukraine
 • megapolis
 • mostobud
 • nextrealty
 • slavutich
 • tc-contact
 • tk
 • ua-news
 • ukr-exim-bank
 • vels-organic
 • venbest